#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

 Všeobecný lekár v Krajnom - online  

 

O Z N A M   O   Z M E N E

Ú R A D N Ý C H   H O D Í N

 

Obec Krajné oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín Obecného úradu v Krajnom tento týždeň nasledovne

11.8.2017 od 6,00 hod. do 12,00 hod.

Správy

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018 celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor:

Oznam uzávery komunikácie v časti Kúty


Oznamujeme všetkým obyvateľom Krajného, že dňa 2.7.2018 sa začne cestná uzávera v časti Kúty, teda úseku od RD pani Michalcovej (s.č.75) až po RD pána Egla (s.č. 81) a RD Kubišových (s.č. 78), rovnako tak od RD p. Stančíkovej (s.č.94) až k RD p. Tomkovej (s.č. 96) , Obmedzenie dopravy nastane z titulu rozkopávkových prác na miestnej komunikácii a prác na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii v danej časti a potrvá asi celý týždeň. Toto obmedzenie platí i pre všetky naväzujúce účelové komunikácie vedúce na priľahlé polia.
Vyzývame preto obyvateľov, aby si včas zabezpečili preparkovanie svojich motorových vozidiel na iné dostupné miesta, usmernili svoje dopravné nároky tak, aby predmetná akcia mohla prebiehaťnerušene .
Práce budú spojené i s dočasným obmedzením, resp. zastavením dodávok pitnej vody a pravdepodobne i odberu odpadových vôd.
O aktuálnej situácii, prípadných zmenách Vás budú pracovníci obecného úradu včas informovať. Aktuality, informácie nájdete i na webovej stránke obce, budú podávané prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Celú akciu bude vykonávať dodávateľská stavebná spoločnosť VOCH s.r.o. Myjava.

27.06.2018
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:
Hran(v)é leto v Krajnom 2018 1

Hran(v)é leto v Krajnom 2018

Hran(v)é leto v Krajnom 2018 celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Voľné pracovné miesto

Obec Krajné hľadá pracovníkov na pozíciu (výhodne v kumulovanej pozícii):
vodič osobnej (výhodné i autobusu) a nákladnej dopravy
vodič (pracovník) v pohrebnej službe
obsluha traktora
obsluha stavebných mechanizmov
vodoinštalatér
pracovník v stavebnom obore
Miesto práce: Krajné
Termín nástupu: dohodou

Funkčný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 4. platovej triede a 11. platového stupňa :

tarifný plat podľa §7 odst. 1 zákona vo výške 460,00€
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom
pracovnom prostredí podľa § 11 vo výške 10% 31,00€
osobný príplatok podľa § 10 pohyblivá zložka

Informácie – predbežne: osobne, telefonicky na čísle 032 7408521, 0905358322
celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Oznámenie Spoločnej obecnej úradovne v Myjave o zmene úradných hodín

Spoločná obecná úradovňa Myjava oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín nasledovne:
Pondelok : 8 hod. - 16 hod.
Utorok : 8 hod. -16 hod.
Streda : 8 hod. -16 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok : 7 hod. - 15 hod.

Obedňajšia prestávka : 11,30 hod . - 12,00 hod.

Zmena platí od mája.


Žiadosti môžu stavebníci podávať na č.dv. 210 u Ing. Eriky Durcovej-Súkupovej .
celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Na základe prijatého uznesenia č. 6/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 11.1.2018 v znení: OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne:
1) v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje v roku 2018.
2) od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor.

Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku 2018 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.1.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2.

Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 5.9.2018.
celý text

ostatné | 30. 1. 2018 | Autor:

Hlavné zásady separovaného zberu

Hlavné zásady separovaného zberu celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov celý text

ostatné | 30. 1. 2017 | Autor:

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor:
DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov

DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s Klubom pletenej čipky Brezová pod Bradlom a Klubom krajnianskej čipky Krajné vydalo v novembri 2016 metodické DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Metodická pomôcka je výstupom projektu Tvorba krajnianskej tylovej čipky - metodické DVD, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V prípade záujmu sa kontaktujte v Centre tradičnej kultúry v Myjave 034/6213252, www.ctkmyjava.sk celý text

ostatné | 10. 1. 2017 | Autor:
obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec celý text

ostatné | 7. 7. 2016 | Autor: starosta