krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 11.12.2014

čítať ďalej →

Pridané: 17. december, 2014


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 11.12.2014

čítať ďalej →

Pridané: 17. december, 2014


Krajnianske noviny ročník 20. číslo 4/2014

čítať ďalej →

Pridané: 15. december, 2014


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. čítať ďalej →

Pridané: 14. december, 2014


Rozpočet obce Krajné na roky 2015 – 2017

čítať ďalej →

Pridané: 12. december, 2014


Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

čítať ďalej →

Pridané: 12. december, 2014


VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

čítať ďalej →

Pridané: 12. december, 2014


Krajnianska čipka vrátila sa do Krajného

Tradícia paličkovania tylových (vláčkovích) čipiek v oblasti Myjavskej pahorkatiny siaha do 80. rokov 19. storočia. V tom čase sa v Krajnom usadili dve sestry – čipkárky z českého Vamberka, ktoré učili miestne ženy paličkovať čipky podľa flanderských a vamberských vzorov čítať ďalej →

Pridané: 10. december, 2014


Vyhodnotenie 8. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika

Národné osvetové centrum, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine, Združenie miest a obcí Slovenska slávnostne vyhodnotili 8. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika. čítať ďalej →

Pridané: 8. december, 2014


Pozvánka na výstavu Krajnianskej tylovej čipky u Bórika pod Vežou konanej v dňoch 9.12 – 19.12. 2014

čítať ďalej →

Pridané: 8. december, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU