krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Návrh Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O)


Aktuality

Oznam o zmene termínu vývozu kuka nádob

čítať ďalej →

Pridané: 19. december, 2014


Činnosť ZPOZu za rok 2014

Blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať. čítať ďalej →

Pridané: 18. december, 2014


Oznámenie o doručení písomnosti – Jozef Bližňák

čítať ďalej →

Pridané: 18. december, 2014


Oznámenie SPP, a.s. Bratislava o nasadení nového odorantu zemného plynu v obci Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 18. december, 2014


Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 11.12.2014

čítať ďalej →

Pridané: 17. december, 2014


Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 11.12.2014

čítať ďalej →

Pridané: 17. december, 2014


Krajnianske noviny ročník 20. číslo 4/2014

čítať ďalej →

Pridané: 15. december, 2014


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. čítať ďalej →

Pridané: 14. december, 2014


Rozpočet obce Krajné na roky 2015 – 2017

čítať ďalej →

Pridané: 12. december, 2014


Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

čítať ďalej →

Pridané: 12. december, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU