krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Samospráva

V obci Krajné bolo k 31.12.2010 trvale prihlásených 1577 obyvateľov, ktorí žijú na katastrálnom území o rozlohe 2845 ha (po zmene hranice katastrálneho územia s obcou Podkylava od 20.12.2007 pribudlo 147,5ha). Obec má jeden volebný obvod, obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov a starostu obce.


Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-15:30 
Útorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-16:00
Štvrtok: 7:30-15:30Nestránkový deň
Piatok: 7:30-15:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

Starosta obce

sekretariat@krajne.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Danka Marková - zástupca starostu
Ing. Vladimír Baran
Marek Ďuriš
Pavol Kravárik
Hana Kubaláková
Rastislav Kubiš
Ing. Ondrej Lančarič
Bc. Pavol Macúch
Ing. Emil Valášek

Obecná rada

Mgr. Danka Marková
Ing. Vladimír Baran
Bc. Pavol Macúch

Komisie obecného zastupiteľstva

Plánovania a sociálneho rozvoja – predseda: Marek Ďuriš
Stavebná – predseda: Pavol Kravárik
Sociálna – predseda: Hana Kubaláková
Kultúrna – predseda: Mgr. Danka Marková
Finančná – predseda: Ing. Ondrej Lančarič
Životného prostredia – predseda: Bc. Pavol Macúch
Športu – predseda: Ing. Vladimír Baran
Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu – predseda: Rastislav Kubiš
Prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra – predseda: Ing. Emil Valášek

Doplňujúce informácie

Mgr. Danka Marková – zástupca starostu
Ing. Vladimír Baran

Sobášiace dni
Piatok:12:00-17:00
Sobota: 12:00-17:00
Kronikárka obce: Mgr. Danka Marková
Kronikár a fotograf obce: Ivan Gálik

Úseky obecného úradu

Prednostka obecného úradu Jana Hudecová 032/7408521
Kontrolór obce - Macúchová Viera
Ekonóm obce - Mgr. Jana Mozoláková 032/7408524
Referentka správy daní, poplatkov a kultúrneho života obce Andrea Batková 032/7408526
Matrikárka obce a evidencie obyvateľstva Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525
Referentka obecnej knižnice a hygienicko- technického zabezpečenia obecných budov Jarmila Slezáková

Útvary obecného úradu

Technický útvar: riaditeľ - Ing. Ľubomír Galiovský 032/7408523, 0905-358322
Obecné služby vedúci - Vladimír Kováčik (0905-726213) - oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce
Obecné lesy vedúci - Ing. Ľubomír Mikláš, výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva

SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)
Výpis z Obchodného registra orsr.sk
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF)


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU