#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 273x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 183x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 1255x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 268x

VZN č.1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 270x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 172x

Záverečný účet obce Krajné za rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 177x

Rok 2015

VZN obce Krajné schválené v roku 2015

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF) Stiahnuté: 213x

Rozpočet obce Krajné na roky 2016 – 2018 (PDF) Stiahnuté: 161x

VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 178x

VZN č. 2 2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 686x

VZN č. 1 2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Krajné v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (PDF) Stiahnuté: 221x

Všeobecno záväzné nariadenia

Dodatok č.3 k VZN č. 2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o vý Stiahnuté: 154x

Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 150x

Všeobecne záväzné nariadenia č. 12014 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov (PDF) Stiahnuté: 159x

VZN č. 52013 o niektorých podmienkach držania psov (PDF) Stiahnuté: 143x

VZN č.42013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 133x

VZN č.32013 o používaní miestnych komunikácií na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 142x

VZN č. 1 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 154x

Dodatok č.1 k VZN č.3 2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) Stiahnuté: 142x

Stránka