#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Všeobecno záväzné nariadenia

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 160x

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce (PDF) Stiahnuté: 112x

VZN č. 4 2012 Trhový poriadok (PDF) Stiahnuté: 119x

VZN č.3 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Krajné (PDF) Stiahnuté: 109x

VZN č.2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole…(PDF) Stiahnuté: 126x

VZN č.1 2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 160x

Zásady hospodárenia s majetkom obce (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 137x

VZN č.1 2011 povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou (PDF) Stiahnuté: 113x

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Krajné (PDF – 139,8 KB) Stiahnuté: 109x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krajnom (PDF – 79,9 KB) Stiahnuté: 105x

Štatút obce Krajné (PDF – 157,6 KB) Stiahnuté: 95x

VZN č. 1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby (PDF – 72,8 KB) Stiahnuté: 97x

Prevádzkový poriadok obecného športového areálu Krajné (PDF – 139,2 KB) Stiahnuté: 91x

VZN č. 4/2008 (PDF – 84,6 KB) Stiahnuté: 107x

VZN č. 9/2008 (PDF – 72,4 KB) Stiahnuté: 103x

VZN č. 2 /2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krajné (PDF – 49,6 KB) Stiahnuté: 104x

VZN č. 2 2016 o nakladani s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné Stiahnuté: 79x

Stránka