#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Všeobecno záväzné nariadenia

VZN č. 52013 o niektorých podmienkach držania psov (PDF) Stiahnuté: 164x

VZN č.42013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 159x

VZN č.32013 o používaní miestnych komunikácií na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 163x

VZN č. 1 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 175x

Dodatok č.1 k VZN č.3 2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) Stiahnuté: 166x

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 180x

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce (PDF) Stiahnuté: 131x

VZN č. 4 2012 Trhový poriadok (PDF) Stiahnuté: 146x

VZN č.3 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Krajné (PDF) Stiahnuté: 128x

VZN č.2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole…(PDF) Stiahnuté: 163x

VZN č.1 2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 190x

Zásady hospodárenia s majetkom obce (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 167x

VZN č.1 2011 povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou (PDF) Stiahnuté: 128x

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Krajné (PDF – 139,8 KB) Stiahnuté: 133x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krajnom (PDF – 79,9 KB) Stiahnuté: 120x

Štatút obce Krajné (PDF – 157,6 KB) Stiahnuté: 110x

VZN č. 1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby (PDF – 72,8 KB) Stiahnuté: 111x

Prevádzkový poriadok obecného športového areálu Krajné (PDF – 139,2 KB) Stiahnuté: 109x

VZN č. 4/2008 (PDF – 84,6 KB) Stiahnuté: 121x

VZN č. 9/2008 (PDF – 72,4 KB) Stiahnuté: 118x

Stránka