Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

     Webové sídlo obce Krajné (www.krajne.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti  zmluvy, faktúry, objednávky, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

 

 

Rozšírené hľadanie
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Cena *
Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmlu Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Dodatok č.5 k zmluve Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 16.2.2017 kontokorentný úver 16.02.2017 20000,00 €
Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úrad Mesto Myjava Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne 13.02.2017 0,00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby Sociálne služby Myjava, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby 26.01.2017 200,00 €
Zmluva o servisnej službe ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Skalica Zmluva o servisnej službe Zmluva o servisnej službe 26.01.2017 56,40 €
02012017 Obec Krajné Zmluva o nájme pozemku prenájom pozemku p.č. 17415/36 13.01.2017 13,76 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42 Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné 04.01.2017 148993,06 €
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty 03.01.2017 0,00 €
Zmluva o spolupráci na rok 2016 Poľnohospodárske družstvo Krajné Zmluva o spolupráci na rok 2016 Zmluva o spolupráci na rok 2016 21.12.2016 13500,00 €
Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957 INTA, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č 2015/0127/4957 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 21.12.2016 0,00 €
02/2016 LIPOVEC, s.r.o. Krajné Zmluva o zimnej údržbe ciest Zmluva o zimnej údržbe ciest 20.12.2016 0,00 €
Dohoda menšie obecné služby Viera Drahošová Dohoda o menších obecných službách MOS 16.12.2016 0,00 €
03/2016 Pavel Kochánek, Myjava Zmluva o zimnej údržbe ciest zimná údržba miestnych a účelových komunikácii v katastri obce Krajné 16.12.2016 0,00 €
01/2016 Juraj Kadlečík, Kostolné Zmluva č. 01/2016 zimná údržba 2016/2017 08.12.2016 0,00 €
Dohoda č. 16/10/010/13 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Dohoda aplikácie podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 05.12.2016 0,00 €
Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eu Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Dohoda o ukončení Zmluvy o Municipálnom úvere - Eurofondy ukončenie zmluvy 25.11.2016 0,00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.11.2016 0,00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k Orange Slovensko, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.11.2016 0,00 €
Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany Dohoda o spolupráci úhrada záujmového vzdelávania žiakov CVČ 07.11.2016 24,00 €
zmluva o dielo ALL MONT, s.r.o. Nitra Zmluva o dielo výroba a doprava plastových okien pre budovu zdravotného strediska 07.11.2016 3341,00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015 Ministerstvo vnútra SR Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015 000041-646 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015 000041-646, uzatvorený medzi Obcou Krajné a MV SR, Bratislava 18.10.2016 1541,16 €
05102016 JUDr. Ján Konečník, Krajné Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena 05.10.2016 0,00 €
26092016 Karol Erdélyi Kúpna zmluva nákladné vozidlo MAN 8.163 LC 28.09.2016 1500,00 €
ZML.2016/00015 Obec Krajné Nájomná zmluva na hrobové miesta Nájomná zmluva na hrobové miesta 26.08.2016 33,18 €
2016/0103 Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na čiastočné výdavky spojené s uskutočnením akcie Hrané leto v Krajnom 26.08.2016 1500,00 €
2016/Vr/Obec_Krajné BOMAT, s.r.o. Veľké Orvište Zmluva o zbere odpadu Zmluva o zbere odpadu 26.08.2016 0,00 €

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: