#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Odoslané faktúry

Faktúra č. 9014, pohrebné náklady (PDF) Stiahnuté: 176x | 19.01.2016

Faktúra č. 9015, pohrebné náklady (PDF) Stiahnuté: 176x | 19.01.2016

Faktúra č. 9016, pohrebné náklady (PDF) Stiahnuté: 140x | 19.01.2016

Zmluvy

Darovacia zmluva CPTN-OA-2015 001820 015 uzatvorená medzi SR MV SR, Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 26.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 182x | 26.06.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a Nemocnicou s poliklinikou Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 18.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 179x | 18.03.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi Obcou Krajné a PLAYSYSTEM, s.r.o. Košice, zverejnená na stránke obce dňa 4.5.2015 (PDF) Stiahnuté: 168x | 04.05.2015

Dodatok č. 1 2015 k Zmluve zo dňa 28.9.2007 uzatvorená medzi Obcou Krajné a AKU _ TRANS, s.r.o. Sereď, zverejnená na stránke obce dňa 14.5.2015 (PDF)pdf Stiahnuté: 164x | 14.05.2015

Dodatok č. 3 k Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12 zo dňa 22.02.2012 uzatvorená medzi Obcou Krajné a Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina, zverejnená na stránke obce dňa 13.2.2015 (PDF) Stiahnuté: 206x | 13.02.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0380/OPIS uzatvorenej medzi Obcou Krajné a DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Bratislava, zverejnený na stránke obce dňa 13.10.2015 (PDF) Stiahnuté: 163x | 13.10.2015

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Ponuka E. Benefit, uzatvorená medzi ZSE, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 10.11.2015 (PDF) Stiahnuté: 231x | 10.11.2015

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne zo dňa 30.12.2014, zverejnený na stránke obce dňa 13.2.2015 (PDF) Stiahnuté: 169x | 13.02.2015

Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne zo dňa 5.1.2015, zverejnený na stránke obce dňa 13.2.2015 (PDF) Stiahnuté: 162x | 13.02.2015

Dohoda č. 08 MY 2015 §12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec … medzi ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 133x | 14.01.2015

Dohoda č. 12 2015 §54 VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov, uzatvorená medzi Obcou Krajné a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, zverejnená na stránke obce dňa 31.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 143x | 31.03.2015

Dohoda č. 15 10 010 16, uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417 2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení medzi ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 12.11.2015(PDF) Zmluvy 9.12.2015 14:12: Stiahnuté: 170x | 28.06.2016

Dohoda č. 15 10 012 34 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. Stiahnuté: 168x | 21.12.2015

Dohoda č. 57 §52a 2015 ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej a fyzickej osobe, uzatvorená medzi Obcou Krajné a ÚP Stiahnuté: 135x | 30.09.2015

Dohoda č.52 2013 §10 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi uzatvorená medzi obcou Krajné a ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 160x | 30.03.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Emíliou Plesníkovou, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 159x | 14.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 o obecnom zriadení, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Pavlom Mockovčiakom, zverejnená na stránke obce dňa 14.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 157x | 14.01.2015

Stránka