#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za:

 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vždy do 31. januára príslušného roka. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi, skolauduje, zdedí, získa nehnuteľnosť).

Sadzba dane z nehnuteľnosti je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach. Samostatne sú určené sadzby za jednotlivé typy nehnuteľnosti.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. 

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.

Daň z pozemkov 

Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.

Nájomca je daňovníkom ak:

 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
 • má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktoré mu boli pridelené na obhospodarovanie
 • náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu

Predmet dane tvoria: 

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky                                                     

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby vyššie neuvedené.                              

Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

 • byty
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a  zárobkovou činnosťou
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie

 

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Za nevýherné hracie prístroje sú považované:

 • elektrické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje
 • elektronické prístroje
 • automaty
 • iné zariadenia na zábavné hry

Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Správcom dane je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

Informovanie o dani za psa

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Sadzba dane za psa je určená vo VZN príslušnej samosorávy o miestnych daniach za jedného psa a kalendárny rok.

PREDMETOM DANE ZA PSA NIE JE

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
 • pes umiestnený v útulku zvierat
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Informovanie o dani za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávanú cestovné lístky verejnej dopravy.

Sadzba dane za predajné automaty je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za jeden predajný automat a kalendárny rok. Základom dane je počet predajných automatov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Správcom dane je obec, na ktorej území sa predajné automaty prevádzkujú. 

 

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje  (editovateľné pdf):

Priznanie k miestnym daniam platné od 1.1.2015 - komplet

Priznanie - II.oddiel - daň z pozemkov

Priznanie - III.oddiel - stavba na jeden účel

Priznanie - III.oddiel - stavba na viac účelov

Priznanie - IV.oddiel - byt a nebytový priestor

Priznanie - V. oddiel pes

Priznanie - VI. oddiel - predajné automaty

Priznanie - VII.oddiel - nevýherné hracie prístroje

Priznanie - príloha k priznaniu - úľavy

Postup pri podávaní priznania :
1. dokument je potrebné stiahnúť do zariadenia, otvoriť v exetrnom programe, vypísať,
- V prípade elektronického spôsobu podávania je potrebné dokument uložiť do elektronicky podpisovateľného formátu ( napr. pdf typu A) a odoslať formou všeobecného podania na ústrednom portály verejnej správy   https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda . Tu je treba vybrať poskytovateľa obec Krajné.
(Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci) .
- V prípade fyzického podávania je potrebné dokument natlačiť a doručiť ho (poštou, osobne) na obecný úrad Krajné.