Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 58x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 24x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 30x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 27x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 22x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 12x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 141x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 58x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 62x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 65x

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 69x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 61x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 96x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 105x

VZN č.1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 98x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 91x

Záverečný účet obce Krajné za rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 92x

Rok 2015

VZN obce Krajné schválené v roku 2015

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF) Stiahnuté: 139x

Rozpočet obce Krajné na roky 2016 – 2018 (PDF) Stiahnuté: 93x

VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 102x

Stránka