#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2019

Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 Stiahnuté: 37x

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 40x

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom Stiahnuté: 37x

Dodatok č. 8 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa ...(PDF) Stiahnuté: 42x

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 125x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 227x

Rozpočet obce Krajné na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 115x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 191x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 172x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 179x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 741x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 172x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 148x

VZN č. 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 153x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 341x

Rozpočet obce Krajné na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 160x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 516x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 200x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 201x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 199x

Stránka