Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Záverečný účet obce Krajné za rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 46x | 02.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 51x | 25.05.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 54x | 14.04.2016

VZN č. 1 2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 42x | 18.03.2016

Dodatok č.1 k VZN č.2 2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 38x | 18.03.2016

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF) Stiahnuté: 37x | 08.02.2016

Dodatok č.3 k VZN č. 2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o vý Stiahnuté: 37x | 08.02.2016

Rozpočet obce Krajné na roky 2016 – 2018 (PDF) Stiahnuté: 42x | 11.12.2015

VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 50x | 11.12.2015

VZN č. 2 2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 111x | 11.12.2015

VZN č. 1 2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Krajné v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (PDF) Stiahnuté: 39x | 22.06.2015

Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 42x | 22.06.2015

Všeobecne záväzné nariadenia č. 12014 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov (PDF) Stiahnuté: 37x | 16.06.2014

VZN č. 52013 o niektorých podmienkach držania psov (PDF) Stiahnuté: 37x | 13.12.2013

VZN č.42013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 37x | 13.12.2013

VZN č.32013 o používaní miestnych komunikácií na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 38x | 13.12.2013

VZN č. 1 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 43x | 15.03.2013

VZN 3-2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 38x | 12.12.2011

Dodatok č.1 k VZN č.3 2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) Stiahnuté: 40x | 15.03.2013

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 45x | 14.12.2012

Stránka