#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 20x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 2x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2019 Stiahnuté: 2x

Rok 2019

Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 Stiahnuté: 76x

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 60x

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom Stiahnuté: 59x

Dodatok č. 8 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa ...(PDF) Stiahnuté: 71x

Dodatok č. 1 k VZN č. 52016 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 32x

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 147x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 271x

Rozpočet obce Krajné na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 152x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 218x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 195x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 213x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 1115x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 198x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 176x

VZN č. 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 180x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 378x

Rozpočet obce Krajné na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 186x

Stránka