#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 37x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 46x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 108x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 72x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 88x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 129x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 82x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 59x

VZN č. 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 63x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 132x

Rozpočet obce Krajné na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 73x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 253x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 105x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 108x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 114x

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 129x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 113x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 355x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 168x

VZN č.1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 176x

Stránka