Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 24x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 75x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 28x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 27x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 26x

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 34x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 26x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 39x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 71x

VZN č.1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 61x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 53x

Záverečný účet obce Krajné za rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 61x

Rok 2015

VZN obce Krajné schválené v roku 2015

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF) Stiahnuté: 55x

Rozpočet obce Krajné na roky 2016 – 2018 (PDF) Stiahnuté: 59x

VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 70x

VZN č. 2 2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 143x

VZN č. 1 2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Krajné v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (PDF) Stiahnuté: 55x

Všeobecno záväzné nariadenia

Dodatok č.3 k VZN č. 2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o vý Stiahnuté: 55x

Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 62x

Všeobecne záväzné nariadenia č. 12014 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov (PDF) Stiahnuté: 54x

Stránka