#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

ROK 2022

VZN 2022

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 73x

Dodatok č. 11 k VZN 2/2012o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške ... Stiahnuté: 73x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2021 Stiahnuté: 21x

VZN č. 1/2022 o spôsobe výpočtu dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026 Stiahnuté: 24x

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Stiahnuté: 27x

VZN č. 3/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu detí o výške príspevku... Stiahnuté: 25x

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 54x

Rozpočet obce Krajné na roky 2023-2025 Stiahnuté: 32x

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 108x

Dodatok č. 10 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v mmaterskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o Stiahnuté: 83x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 80x

Dodatok č. 1 k VZN 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 73x

Dodatok č. 3 k VZN 5 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 91x

Rozpočet Obce Krajné Krajné na roky 2022 2024 Stiahnuté: 72x

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 189x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 330x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2019 Stiahnuté: 170x

Prevádzkový poriadok Pohrebnej služby obce Krajné Stiahnuté: 238x

VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné Stiahnuté: 160x

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 161x

Stránka