#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 3x

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 94x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 138x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2019 Stiahnuté: 78x

Prevádzkový poriadok Pohrebnej služby obce Krajné Stiahnuté: 86x

VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné Stiahnuté: 44x

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 37x

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 50x

Cenník poplatkov za prenájom priestorov v majetku obce Krajné a služby poskytované Obecným úradom v Krajnom Stiahnuté: 46x

Rok 2019

Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 Stiahnuté: 168x

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 139x

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom Stiahnuté: 140x

Dodatok č. 8 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa ...(PDF) Stiahnuté: 164x

Dodatok č. 1 k VZN č. 52016 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 130x

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 227x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 365x

Rozpočet obce Krajné na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 259x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 305x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 281x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 300x

Stránka