#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

ROK 2023

Smernica č. 1/2023 - prevádzka služobných motorových vozidiel,... Stiahnuté: 50x

Rokovací poriadok OZ v Krajnom Stiahnuté: 28x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2022 Stiahnuté: 33x

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 33x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2022-2030 Stiahnuté: 23x

ROK 2022

VZN 2022

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 96x

Dodatok č. 11 k VZN 2/2012o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške ... Stiahnuté: 95x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2021 Stiahnuté: 42x

VZN č. 1/2022 o spôsobe výpočtu dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026 Stiahnuté: 43x

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Stiahnuté: 51x

VZN č. 3/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu detí o výške príspevku... Stiahnuté: 45x

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 93x

Rozpočet obce Krajné na roky 2023-2025 Stiahnuté: 54x

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 133x

Dodatok č. 10 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v mmaterskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o Stiahnuté: 104x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 111x

Dodatok č. 1 k VZN 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 94x

Dodatok č. 3 k VZN 5 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 113x

Rozpočet Obce Krajné Krajné na roky 2022 2024 Stiahnuté: 91x

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 213x

Stránka