#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 25x

Dodatok č. 10 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v mmaterskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o Stiahnuté: 4x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 4x

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 107x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 157x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2019 Stiahnuté: 95x

Prevádzkový poriadok Pohrebnej služby obce Krajné Stiahnuté: 106x

VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné Stiahnuté: 61x

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 52x

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 67x

Cenník poplatkov za prenájom priestorov v majetku obce Krajné a služby poskytované Obecným úradom v Krajnom Stiahnuté: 64x

Rok 2019

Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 Stiahnuté: 182x

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 155x

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom Stiahnuté: 155x

Dodatok č. 8 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa ...(PDF) Stiahnuté: 177x

Dodatok č. 1 k VZN č. 52016 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 146x

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 244x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 386x

Rozpočet obce Krajné na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 277x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 327x

Stránka