#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

ROK 2023

Smernica č. 1/2023 - prevádzka služobných motorových vozidiel,... Stiahnuté: 84x

Rokovací poriadok OZ v Krajnom Stiahnuté: 66x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2022 Stiahnuté: 53x

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 52x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2022-2030 Stiahnuté: 39x

VZN č. 1 o spôsobe výpočtu dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2026 Stiahnuté: 22x

VZN č. 2 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 Stiahnuté: 35x

VZN č. 3 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO Stiahnuté: 20x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 59x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Stiahnuté: 24x

Rozpočet obce Krajné na rok 2024 Stiahnuté: 22x

ROK 2022

VZN 2022

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 123x

Dodatok č. 11 k VZN 2/2012o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške ... Stiahnuté: 110x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2021 Stiahnuté: 57x

VZN č. 1/2022 o spôsobe výpočtu dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026 Stiahnuté: 60x

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Stiahnuté: 67x

VZN č. 3/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol. klubu detí o výške príspevku... Stiahnuté: 60x

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 156x

Rozpočet obce Krajné na roky 2023-2025 Stiahnuté: 74x

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 157x

Stránka