#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

ROK 2022

VZN 2022

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 43x

Dodatok č. 11 k VZN 2/2012o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške ... Stiahnuté: 40x

Rok 2021

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2020 Stiahnuté: 78x

Dodatok č. 10 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v mmaterskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o Stiahnuté: 55x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 50x

Dodatok č. 1 k VZN 3 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 42x

Dodatok č. 3 k VZN 5 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 54x

Rozpočet Obce Krajné Krajné na roky 2022 2024 Stiahnuté: 41x

Rok 2020

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné Stiahnuté: 154x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 268x

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2019 Stiahnuté: 148x

Prevádzkový poriadok Pohrebnej služby obce Krajné Stiahnuté: 195x

VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné Stiahnuté: 124x

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné Stiahnuté: 125x

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 148x

Cenník poplatkov za prenájom priestorov v majetku obce Krajné a služby poskytované Obecným úradom v Krajnom Stiahnuté: 145x

Rok 2019

Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 Stiahnuté: 239x

Štatút obce Krajné Stiahnuté: 216x

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom Stiahnuté: 214x

Dodatok č. 8 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa ...(PDF) Stiahnuté: 242x

Stránka