#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 2076x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 287x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 261x

VZN č. 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 259x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 514x

Rozpočet obce Krajné na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 258x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 946x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 310x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 319x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 283x

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 407x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 257x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 2050x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 345x

VZN č.1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Krajné (PDF) Stiahnuté: 353x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 239x

Záverečný účet obce Krajné za rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 241x

Rok 2015

VZN obce Krajné schválené v roku 2015

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF) Stiahnuté: 276x

Rozpočet obce Krajné na roky 2016 – 2018 (PDF) Stiahnuté: 236x

VZN č. 3 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 255x

Stránka