#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 52016 o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 190x

Rok 2018

VZN obce Krajné schválené v roku 2018

Dodatok č. 7 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa .... Stiahnuté: 299x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 434x

Rozpočet obce Krajné na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 315x

Rok 2017

VZN obce Krajné schválené v roku 2017

Dodatok č.4 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v m(PDF) Stiahnuté: 369x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na či Stiahnuté: 329x

Dodatok č. 1 k VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 350x

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné Stiahnuté: 2313x

Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 330x

Dodatok č.6 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.... Stiahnuté: 302x

VZN č. 2 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 296x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krajné 2017 - 2022 Stiahnuté: 555x

Rozpočet obce Krajné na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 304x

Rok 2016

VZN obce Krajné schválené v roku 2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016 – 2022 (PDF) Stiahnuté: 1072x

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 350x

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom Stiahnuté: 381x

Rozpočet obce Krajné na roky 2017-2019 Stiahnuté: 328x

VZN č.5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 479x

VZN č.4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné Stiahnuté: 298x

VZN č.3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné Stiahnuté: 2179x

Stránka