#
#
#
#

Obsah

Symboly obce


Uvedenie obecných symbolov do užívania

 

 

 

 

 

 

Uvedenie obecných symbolov do užívania

Všetky mestá SR a aj mnohé obce majú svoju mestskú či obecnú symboliku, ktorá ich reprezentuje a charakterizuje navonok. Erb, pečať a zástava sú ich poznávacím znamením už po celé stáročia v regióne, aj v štáte. Symbolizujú našu kultúrnu vyspelosť nielen doma, ale aj v Európe, kde je naša heraldická tvorba vysoko oceňovaná. Erb, pečať a zástava by mali byť špecifické, jedinečné. Heraldická komisia MV SR prerokovala návrh erbu obce Krajné a odporučila ho na prijatie obecnému zastupiteľstvu. Zástava, erb a pečať obce Krajné.
Symboly obce Krajné sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod singatúrou K-130/98. Heraldický register požiadal ateliér Imago o zhotovenie erbovej listiny.
Účastníci slávnostného zhromaždenia, ktoré sa konalo pri príležitosti uvedenia obecných symbolov do užívania 11. 10. 1998, mali možnosť vidieť erbovú listinu s farebným erbom uprostred. Starosta ju prijal z rúk predsedu Heraldickej komisie MV SR PhDr. P. Kartousa, CSc a tajomníka tejto komisie, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie PhDr. Ladislava Verteľa, CSc., ktorý starostu Ing. Emila Valáška pasoval žezlom. V závere slávnosti naši požiarnici prvý krát vytýčili na stožiari pred OÚ zástavu obce.


Erb

Erb

 

 

 

 

 

 

"V striebornom štíte sediaca strieborná, striebrovlasá alegorická postava spravodlivosti odetá v zelených šatoch, so zlatou korunou na hlave, v pravici - opierajúcej sa o zlatý oválny štít s Božím okom - s tromi červenými ružami na zelenej listnatej stopke, vo zdvihnutej ľavici so zlatými váhami."


Zástava

Zástava

 

 

 


Zástava obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(2/8), žltej(1/8), zelenej(2/8), červenej(1/8) a bielej(2/8). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


Pečať
Pečať

 

 

 

 

 

Už v 16.storočí v obci fungovala obecná samospráva na čele s richtárom a obyčajne so 7 prísažnými. Pri majetkových prevodoch sa pociťovala potreba evidovať právne úkony, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Preto v Krajnom začali už od roku 1642 viesť obecnú knihu (knihu poľného práva), kde všetky dôležité zmeny zachytával obecný notár, ktorým býval spravidla miestny učiteľ.
Za týchto okolností sa začala pociťovať aj potreba používania obecnej pečate, pomocou ktorej obec vydávala a potvrdzovala hodnovernosť obecných písomností.
Najstaršie typárium obecnej pečate pochádza z roku 1671.Michal archanjel tu stojí na zvíjajúcej sa postave padlého anjela (čerta),v pravej ruke drží ohnivý meč a v ľavej váhy.
Súčasná podoba pečate, ktorú spracoval PhDr.prof.Novák DrSc. vychádza z roku 1880.