#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne závazné nariadenie

Rok 2015

VZN obce Krajné schválené v roku 2015

VZN č. 2 2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov (PDF) Stiahnuté: 878x

VZN č. 1 2015 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Krajné v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (PDF) Stiahnuté: 319x

Všeobecno záväzné nariadenia

Dodatok č.3 k VZN č. 2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o vý Stiahnuté: 235x

Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 222x

Všeobecne záväzné nariadenia č. 12014 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov (PDF) Stiahnuté: 230x

VZN č. 52013 o niektorých podmienkach držania psov (PDF) Stiahnuté: 214x

VZN č.42013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 212x

VZN č.32013 o používaní miestnych komunikácií na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 222x

VZN č. 1 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 235x

Dodatok č.1 k VZN č.3 2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) Stiahnuté: 219x

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 238x

Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce (PDF) Stiahnuté: 178x

VZN č. 4 2012 Trhový poriadok (PDF) Stiahnuté: 198x

VZN č.3 2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Krajné (PDF) Stiahnuté: 182x

VZN č.2 2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole…(PDF) Stiahnuté: 254x

VZN č.1 2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce Krajné (PDF) Stiahnuté: 263x

Zásady hospodárenia s majetkom obce (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 232x

VZN č.1 2011 povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou (PDF) Stiahnuté: 178x

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Krajné (PDF – 139,8 KB) Stiahnuté: 193x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Krajnom (PDF – 79,9 KB) Stiahnuté: 166x

Stránka