krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Samospráva


Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-15:30
Útorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-15:00
Prestávka na obed
12:00-12:30
Sobášne dni
Piatok: 12:00-17:00
Sobota: 12:00-17:00

Obecný úrad v Krajnom, 916 16 Krajné 52 kontakt 032/7408 521

Starosta obce

Ing. Peter Kubis, starosta obce: 032/7408566, 0908 958 479

starosta@krajne.sk

sekretariat@krajne.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

Hana Kubaláková – zástupca starostu

Bc. Pavol Macúch

Mgr. Marián Halaš

Ľubica Poláková

Rastislav Kubiš

Ing. Ondrej Lančarič

Ing. Dušan Mozolák

JUDr.- Ján Konečník

Ing. Alena Štefková

Obecná rada

Ing. Dušan Mozolák

Mgr. Marián Halaš

Hana Kubaláková

Komisie obecného zastupiteľstva

Plánovania a sociálneho rozvoja: Hana Kubaláková

Sociálna: Ing. Alena Štefková

Kultúrna: Rastislav Kubiš

Finančná: Ing. Ondrej Lančarič

Životného prostredia: Bc. Pavol Macúch

Športu: Ľubica Poláková

Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu: Mgr. Marián Halaš

Prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra: JUDr. Ján Konečník

Úseky obecného úradu

Prednostka obecného úradu Jana Hudecová 032/7408521

Kontrolór obce – Macúchová Viera

Ekonóm obce – Mgr. Jana Mozoláková 032/7408524

Referentka správy daní, poplatkov a kultúrneho života obce Andrea Batková 032/7408526

Matrikárka obce a evidencie obyvateľstva Bc. Miroslava Matejovičová 032/7408525

Referentka obecnej knižnice a hygienicko- technického zabezpečenia obecných budov Jarmila Slezáková

Útvary obecného úradu

Technický útvar: riaditeľ – Ing. Ľubomír Galiovský 032/7408523, 0905-358322

Obecné služby vedúci – Vladimír Kováčik (0905-726213) – oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce

Obecné lesy – Ing. Juraj Kovár (0917 727 603), výrub lesných porastov, výsadba lesa, spracovanie dreva

SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)

Výpis z Obchodného registra orsr.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (PDF)


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU