krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Územný plán obce Krajné

Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu obce Krajné

VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné (PDF)

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krajnom  k ZaD č. 1 ÚPN-O Krajné (PDF)

A0-Záväzná časť + Prilohy

A0-Záväzná časť

A1-Textová časť + Prilohy

A1-Textová časť

A2-Prilohy – Osady – Vymedzenie NZU

A3-Schéma VPS 1-Krajné A3

A3-Schéma VPS 2-Krajné-centrum 889×297

A3-Schéma VPS 3-Matejovec A3

B1-Širšie vzťahy 50 000 594×372

B2-Komplexný výkres priestorového usporiadania 10 000 820×760

B3-Verejné dopravné a technické vybavenie 10 000 820×760

B4-Vyhodnotenie PP 10 000 820×760

B5-Komplexný výkres priestorového usporiadania 2 000 820×1760

B6-Verejné dopravné a technické vybavenie 2 000 820×1760

B7-Vyhodnotenie PP 2 000 820×1760

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami Vlajka EU


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU