#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na našich nových webových stránkách

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát.

Aktuality

29.05.2018

Hran(v)é leto v Krajnom 2018 1

Hran(v)é leto v Krajnom 2018

Hran(v)é leto v Krajnom 2018

Detail

02.05.2018

Voľné pracovné miesto

Obec Krajné hľadá pracovníkov na pozíciu (výhodne v kumulovanej pozícii): vodič osobnej (výhodné i autobusu) a nákladnej dopravy vodič (pracovník) v pohrebnej službe obsluha traktora obsluha stavebných mechanizmov vodoinštalatér pracovník v stavebnom obore Miesto práce: Krajné Termín nástupu: dohodou Funkčný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 4. platovej triede a 11. platového stupňa : tarifný plat podľa §7 odst. 1 zákona vo výške 460,00€ príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 11 vo výške 10% 31,00€ osobný príplatok podľa § 10 pohyblivá zložka Informácie – predbežne: osobne, telefonicky na čísle 032 7408521, 0905358322

Detail

02.05.2018

Oznámenie Spoločnej obecnej úradovne v Myjave o zmene úradných hodín

Spoločná obecná úradovňa Myjava oznamuje verejnosti zmenu úradných hodín nasledovne: Pondelok : 8 hod. - 16 hod. Utorok : 8 hod. -16 hod. Streda : 8 hod. -16 hod. Štvrtok: nestránkový deň Piatok : 7 hod. - 15 hod. Obedňajšia prestávka : 11,30 hod . - 12,00 hod. Zmena platí od mája. Žiadosti môžu stavebníci podávať na č.dv. 210 u Ing. Eriky Durcovej-Súkupovej .

Detail

30.01.2018

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Na základe prijatého uznesenia č. 6/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 11.1.2018 v znení: OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne: 1) v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje v roku 2018. 2) od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2. Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor. Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku 2018 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.1.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2. Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 5.9.2018.

Detail

18.12.2017

Hlavné zásady separovaného zberu

Hlavné zásady separovaného zberu

Detail

18.12.2017

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018

Detail

30.01.2017

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov

Detail

25.01.2017

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

10.01.2017

DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov

DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Centrum tradičnej kultúry v Myjave v spolupráci s Klubom pletenej čipky Brezová pod Bradlom a Klubom krajnianskej čipky Krajné vydalo v novembri 2016 metodické DVD s tvorbou tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Metodická pomôcka je výstupom projektu Tvorba krajnianskej tylovej čipky - metodické DVD, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V prípade záujmu sa kontaktujte v Centre tradičnej kultúry v Myjave 034/6213252, www.ctkmyjava.sk

Detail

07.07.2016

obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec

Detail