krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľby do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (PDF)

Žiadosť o vydanie hlasovanieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie (PDF)

Zverejnenie elektronickej adresy obce na účely zasielania žiadostí (PDF)

Hlasovcí preukaz (PDF)

Informácie pre voliča (PDF)

Oznámenie o hlasovaní do prenosnej volebnej urny (PDF)

Určenie volebných okrskov a miestností (PDF)

Zverejnenie elektronickej adresy obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (PDF)


Aktuality

VZN č. 4/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné

čítať ďalej →

Pridané: 8. február, 2016


Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

čítať ďalej →

Pridané: 8. február, 2016


Pozvánka na konkurz do divadelného spolku

Pridané: 2. február, 2016


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 4.2.2016

čítať ďalej →

Pridané: 1. február, 2016


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 16.2.2016 v lokalite Chalupy, Nebojsa, u Maróny a Matejovec

čítať ďalej →

Pridané: 28. január, 2016


Oznámenie o doručení písomnosti – p. Ján Václavek

čítať ďalej →

Pridané: 26. január, 2016


Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

čítať ďalej →

Pridané: 19. január, 2016


Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania SOÚ 5, O/2015 Kraj. (SOÚ 53/2015)

čítať ďalej →

Pridané: 18. január, 2016


Oznámenie o doručení písomnosti p. Ján Václavek a Oznámenie o doručení písomnosti p. Michaela Géblová

čítať ďalej →

Pridané: 14. január, 2016


Oznámenie o doručení písomnosti p. Ján Václavek

čítať ďalej →

Pridané: 8. január, 2016ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU