#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Jednota dôchodcov Slovenska v Krajnom opäť ožila


Jednota dôchodcov v Krajnom bola založená 26. 3.1998. Činnosť sa po založení darila no postupne stagnovala a tak v mesiaci máji 1999 organizácia prestala pracovať až úplne zanikla. Po viacerých diskusiách sme dospeli k záveru, že organizáciu by sme mali oživiť a robiť pravidelné stretnutia občanov - seniorov, na ktorých by sme sa mohli porozprávať, zaspomínať si na mladé časy, na spoločnú prácu, prípadne sa aj pobaviť a spoznávať viacej našu známu i menej známu históriu.
Naši dôchodcovia, ktorí o predpokladané podujatia prejavili záujem, prijali pozvanie na 10. novembra 2005 do reštaurácie u Bórika pod vežou na zakladajúcu schôdzu. Zúčastnilo sa jej 37 občanov - seniorov, ktorí aj hneď na schôdzi vypísali prihlášky do JDS. Zakladajúcej schôdze sa zúčastnili za okresnú organizáciu jej predseda p. B. Nemček a podpredsedovia p. M. Kovarčík a Mgr. P. Klasovitý. Na zakladajúcej schôdzi sme sa oboznámili s poslaním,
cieľmi a prácou v JDS. Po diskusii sa uskutočnili voľby výboru ZO JDS v Krajnom.
Za predsedu bol navrhnutý a jednomyseľne schválený Štefan Horák. Ďalej boli zvolení podpredseda K. Nedbálek, tajomníčka A. Tomková, hospodárka A. Janeková. Ďalšími členmi výboru boli zvolení B. Pavelková, A. Šedovičová a A. Rapantová. Do revíznej komisie boli zvolení J. Sedílek a Z. Tomková. V záverečnom príhovore novozvolený predseda Š. Horák poďakoval za dôveru a zástupcom okresnej organizácie ako i všetkým zúčastneným za účasť.
Ak sa bude v budúcnosti prejavovať taký elán a záujem o prácu v tejto organizácii ako na zakladajúcej schôdzi, o čo prítomných požiadal predseda organizácie, nie je obava o jej činnosť. Očakávame a sme presvedčení, že do činnosti našej organizácie - Jednoty dôchodcov Slovenska v Krajnom sa zapoja ešte ďalší krajnianskí dôchodcovia.

výbor Jednoty dôchodcov Slovenska