#
#
#
#

Obsah

Nadlimitná zákazka

 

Číslo
zákazky
Dátum
zverejnenia
zákazky
Predmet
zákazky
Dátum /termín/
zadania zákazky
(uzavretia zmluvy
Kontaktná
osoba verejného
obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *
Poznámka