#
#
#
#

Obsah

Archív - všeobecne závazné nariadenie

Úprava rozpočtu obce Krajné č. 1 na rok 2013 (PDF) Stiahnuté: 268x | 28.11.2013

Záverečný účet obce za rok 2012 (PDF) Stiahnuté: 227x | 17.06.2013

VZN č.2 2013 o niektorých podmienkach držania psov (PDF) Stiahnuté: 273x | 17.06.2013

Dodatok č.1 k VZN č.4 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(PDF) Stiahnuté: 239x | 31.08.2012

Záverečný účet obce za rok 2011 (PDF) Stiahnuté: 232x | 22.06.2012

Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce za rok 2011  (PDF) Stiahnuté: 257x | 22.06.2012

Záverečný účet obce za rok 2011(PDF) 31.5.2012 Stiahnuté: 249x | 22.01.2012

Rozpočet Obce Krajné na roky 2012 – 2014 (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 232x | 12.12.2011

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krajnom (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 300x | 12.12.2011

Dodatok č. 3 k VZN 12009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 222x | 12.12.2011

Dodatok č.6 k VZN č.3 2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výš Stiahnuté: 241x | 12.12.2011

VZN č.4- 2011 o miestych daniach a miestnom poplatku za komunálne odapdy a drobné stavebné odapdy (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 245x | 12.12.2011

Príloha č. 2 VZN 3-2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 273x | 12.12.2011

VZN č. 2 2011 o zásadách činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Krajnom a odmeňovacom poriadku jeho členov (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 256x | 12.12.2011

Dodatok č.4 k VZN č.3 2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole… Stiahnuté: 259x | 13.05.2011

Dodatok č.1 k VZN č.3 2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 312x | 13.05.2011

VZN č.3-2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF – 162,8 KB) Stiahnuté: 252x | 10.12.2010

VZN o MŠ 2010-2 (PDF – 73,1 KB) Stiahnuté: 239x | 10.12.2010

Rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013 (PDF – 267,3 KB) Stiahnuté: 231x | 10.12.2010

VZN o odpadoch č.4 2010 23.11.2010 veľkosť 10 new 1 spoj (PDF – 130,8 KB) Stiahnuté: 214x | 10.12.2010

Stránka