#
#
#
#

Obsah

Archív - všeobecne závazné nariadenie

VZN č. 10/2008 (PDF – 59,5 KB) Stiahnuté: 254x | 15.12.2008

VZN č. 1/2008 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevk Stiahnuté: 270x | 04.09.2008

Dodatok č.1 k VZN č.1/2008 (PDF – 43,2 KB) Stiahnuté: 230x | 10.11.2008

Rozpočet na roky 2008 – 2010 (PDF – 101,4 KB) Stiahnuté: 226x | 19.12.2007

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce (PDF – 163,0 KB) Stiahnuté: 271x | 19.12.2007

DODATOK č. 1 k VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce (PDF – 57,4 KB) Stiahnuté: 245x | 19.12.2007

VZN č. 2/2004 dodatkom č. 2 (PDF – 77,2 KB) Stiahnuté: 239x | 12.09.2007

VZN č.2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZu (PDF – 54,8 KB) Stiahnuté: 296x | 26.06.2007

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce (PDF – 63,8 KB) Stiahnuté: 273x | 01.03.2007

Rozpočet na roky 2007 – 2009 (PDF – 111,2 KB) Stiahnuté: 229x | 25.01.2007

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2005 (PDF – 47,7 KB) Stiahnuté: 234x | 24.12.2006

Dodatok k VZN č.4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF – 32,1 KB) Stiahnuté: 252x | 28.09.2006

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov (PDF – 64,6 KB) Stiahnuté: 354x | 28.09.2006

VZN o používaní miestnych komunikácií (PDF – 44,8 KB) Stiahnuté: 281x | 28.09.2006

Daň z nehnutelnosti na rok 2006 (PDF – 125,7 KB) Stiahnuté: 240x | 28.09.2006

DODATOK č.1 k VZN č.2/2004 (PDF – 41,1 KB) Stiahnuté: 254x | 28.09.2006

Obec Krajné zverejňuje nasledovné informácie (PDF – 40,0 KB) Stiahnuté: 245x | 28.09.2006

Štatút obce (PDF – 124,0 KB) Stiahnuté: 247x | 28.09.2006

Daň z nehnutelnosti na rok 2005 (PDF – 177,2 KB) Stiahnuté: 301x | 28.09.2006

Cintorínsky poriadok (PDF – 68,9 KB) Stiahnuté: 319x | 28.09.2006

Stránka