#
#
#
#

Obsah

Archív - všeobecne závazné nariadenie

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Krajné (PDF – 56,8 KB) Stiahnuté: 259x | 25.06.2010

Dodatok č. 1 k VZN č.1 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF – 68,2 KB) Stiahnuté: 233x | 04.05.2010

Obsah programového rozpočtu 2010-2012 (XLS – 398,0 KB) Stiahnuté: 203x | 04.05.2010

Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF – 120,3 KB) Stiahnuté: 262x | 14.12.2009

VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné (PDF – 89,5 KB) Stiahnuté: 263x | 14.12.2009

Dodatok č.1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF – 75,4 KB) Stiahnuté: 249x | 14.12.2009

Dodatok č. 3 k VZN č. 3 /2008 (PDF – 53,2 KB) Stiahnuté: 245x | 14.12.2009

Obsah programového rozpočtu 2009-2011 (XLS – 555,5 KB) Stiahnuté: 236x | 14.12.2009

Zásady finančného hospodárenia Obce Krajné (PDF – 77,3 KB) Stiahnuté: 270x | 10.11.2008

Cenník služieb pohrebiska v Krajnom (PDF – 49,3 KB) Stiahnuté: 235x | 25.08.2008

Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné (PDF – 99,1 KB) Stiahnuté: 366x | 12.09.2007

Vtáčia chrípka (PDF – 13,8 KB) Stiahnuté: 238x | 28.09.2006

Výzva (PDF – 29,9 KB) Stiahnuté: 253x | 28.09.2006

Zimná údržba (PDF – 36,2 KB) Stiahnuté: 237x | 28.09.2006

VZN č. 3/2008 (PDF – 72,4 KB) Stiahnuté: 278x | 15.12.2008

DODATOK č.2 k VZN č.3/2008 (PDF – 39,7 KB) Stiahnuté: 258x | 04.11.2009

DODATOK č.1 k VZN č.3/2008 (PDF – 44,0 KB) Stiahnuté: 231x | 01.05.2009

VZN č. 5/2008 (PDF – 118,9 KB) Stiahnuté: 228x | 15.12.2008

VZN č. 7/2008 (PDF – 173,7 KB) Stiahnuté: 238x | 15.12.2008

VZN č. 8/2008 (PDF – 57,5 KB) Stiahnuté: 253x | 15.12.2008

Stránka