#
#
#
#

Obsah

Archív - všeobecne závazné nariadenie

VZN 3-2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (PDF) 12.12.2011 Stiahnuté: 457x | 12.12.2011

VZN o vytvorení školského obvodu základnej školy (PDF – 30,2 KB) Stiahnuté: 498x | 28.09.2006

VZN – školský obvod (PDF – 29,1 KB) Stiahnuté: 428x | 28.09.2006

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krajné na roky 2016-2022 (PDF) Stiahnuté: 1,166x | 15.12.2015

Záverečný účet Obce Krajné za rok 2014 (PDF) Stiahnuté: 474x | 22.06.2015

Rozpočet obce Krajné na roky 2015 – 2017 (PDF) Stiahnuté: 527x | 12.12.2014

Dodatok č.2 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť (PDF) Stiahnuté: 465x | 12.12.2014

VZN č.2 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 490x | 12.12.2014

Dodatok č.1 k VZN č. 22012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť (PDF) Stiahnuté: 442x | 13.12.2013

Rozpočet Obce Krajné na roky 2014 – 2016 (PDF) Stiahnuté: 469x | 13.12.2013

VZN č. 2/2010 o organizovaní spoločného stravovania (PDF – 54,4 KB) Stiahnuté: 479x | 04.05.2010

Plán Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce (PDF – 846,1 KB) Stiahnuté: 991x | 03.06.2007

Organizačný poriadok (PDF – 119,1 KB) Stiahnuté: 661x | 28.09.2006

VZN č. 6/2008 (PDF – 59,4 KB) Stiahnuté: 432x | 15.12.2008

VZN o skutočnostiach tvoriacich služobné tajomstvo (PDF – 31,3 KB) Stiahnuté: 464x | 28.09.2006

VZN č.5 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (PDF) Stiahnuté: 666x | 14.12.2012

Rozpočet obce Krajné na roky 2013-2015 (PDF) Stiahnuté: 439x | 15.12.2012

Dodatok č. 1/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Krajné o určení pochovávacích dní (PDF – 56,8 KB) Stiahnuté: 431x | 25.06.2010

Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obce Krajné (PDF – 82,8 KB) Stiahnuté: 671x | 12.09.2007

Záverečný účet obce za rok 2013 (PDF) Stiahnuté: 416x | 16.06.2014

Stránka